Pyetja 1/30

Testi 37

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një zonë rurale paralajmëron fermë kafshësh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse nuk kemi më të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në një rrugë dytësore që nuk gëzon të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal detyrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të lejuar në kryqëzim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një korsi të rezervuar për biciklistët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset në fillim të një rruge pa dalje për mjetet

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të mjeteve se duhet të vazhdojnë lëvizjen në këmbë për shkak të bllokimit të rrugës nga bora

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund të kthehemi djathtas, duke i dhënë paraprakisht përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën në të cilën futemi me mjet

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon zonën për kalimin e këmbësorëve nga njëra anë e karrexhatës në anën tjetër

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një vendkalim në të cilin këmbësorët që janë duke kaluar mbi vija, kanë përparësi

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh karakteristikat dhe gjendjen e rrugës

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që nuk i kalon kufijtë e lejuar të sinjalistikës rrugore

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me një shenjë dalluese identifikimi që lejon të përcaktohet pronari i ciklomotorit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e kufizuesve anësore të rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh presionin e fryrjes së gomës rezerve

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga presioni i lartë i fryrjes së gomës së parë

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i aftësisë frenuese të mjetit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga këputja ose çarja e marmitës së tij

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve