Pyetja 1/30

Testi 36

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ulim shpejtësinë e lëvizjes në çdo rast

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të pasohet nga sinjali “STOP”

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim me pagesë pa kufizime orare

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një vendkalimi këmbësorësh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një korsie të rezervuar për qarkullimin vetëm të biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon distancën në km të qytetit të treguar në sinjal nga vendi ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që jemi duke përshkuar një itinerar të rezervuar vetëm për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, karrexhata është e ndarë në dy korsi

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rastet kur moti është me mjegull

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi i mjeteve që kanë ndaluar për t’i dhënë përparësi këmbësorëve

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit nuk ndikon në sigurinë e lëvizjes në rrugë

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me certifikatë të përshtatshmërisë teknike që përmban të dhënat e identifikimi dhe ato konstruktive

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që të rritet shpejtësia para se të futemi në kthesë

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve