Pyetja 1/30

Testi 34

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kalim në nivel të pajisur me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një sens unik të alternuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim ku është i detyrueshëm pushimi i mjetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon rrugën që duhet ndjekur për në varreza

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone të gjelbër

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë u tregon përdoruesve te rrugës se në afërsi ndodhet një "RESTORANT"

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens

Lista e testeve

Në një karrexhatë rruge interurbane, si ajo e paraqitur në figurë, mund të kryhet manovra e parakalimit edhe në kthesë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me tre korsi

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i lejuar gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 45 km/ore

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse dyvendëshe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në korsi

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës)

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të shmanget çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht dhe kafe

Lista e testeve