Pyetja 1/30

Testi 33

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon të drejtë përparësie në rrugë me një sens të alternuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron nga e djathta një rrugë pa dalje (të mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon mjetet të tejkalojnë shpejtësinë e treguar në të

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e ciklomotorëve me dy rrota

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon ndalim pushimi për mjetet në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon hyrjen në një vend për ndihmë të shpejtë mjekësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një farmaci

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin majtas të mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes për t’u kthyer nga e majta, pasi kemi ndezur sinjalin përkatës te drejtimit, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që mjetet duhet të ecin në një rresht të vetëm

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me një karrexhatë me një sens lëvizje

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të ndezim sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar për qarkullimin e njerëzve, mjeteve e kafshëve dhe nuk i përfshinë trotuaret

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë rrugë që kanë edhe bankina

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që nëse kthesa është me rreze të madhe, të përshkohet me pedalin e gazit lehtësisht të shtypur

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht prania e një kutie shpejtësie automatike

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke mbajtur në gjendje të mirë teknike kandelën

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve