Pyetja 1/30

Testi 32

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë malore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të ndiqet nga sinjali "jep përparësi"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin vetëm për motorët me cilindratë mbi 150 cm3

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se në kryqëzim nuk mund të vazhdosh drejt ose të kthehesh majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që parakalimi është i lejuar si nga krahu i majtë, edhe nga krahu i djathtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin i cili duhet ndjekur për të mbërritur në qendër te qytetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të vazhdojmë por më shumë kujdes dhe me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar që pasi të kemi ndezur sinjalin përkatës te drejtimit, t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) mund të kapërcehet nëse jemi të bindur që nuk ka rrezik

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë korsia B ndalon kthimin nga e majta ose nga e djathta, dhe lejon të vazhdosh vetëm drejt

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori)

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me karrexhata të pavarura

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh mbushur moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve