Pyetja 1/30

Testi 29

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon ndalim pushimi për mjetet në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron të kalosh nga e djathta e një kantieri rrugor

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një qendre të banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë punime riparuese në rrugë, kur sinjali është me fushë të verdhë

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të vazhdojmë por më shumë kujdes dhe me shpejtësi të ulët

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, në rrugët me një sens lëvizjeje vendoset veçanërisht në pjesët e drejta ku mendohet se ka qarkullim të dendur

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve të tregojnë shumë kujdes për te shmangur aksidentet

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë korsia B ndalon kthimin nga e majta ose nga e djathta, dhe lejon të vazhdosh vetëm drejt

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të veprojmë në kryerjen e manovrës në një kohë sa më të shkurtër

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Gjatë pushimit është gjithmonë e ndaluar që ciklomotori të vendoset mbi trotuar

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht tipi i motorit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore shpohen ose çahen me vështirësi

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë ciklomotor nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve