Pyetja 1/30

Testi 27

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim hekurudhor i ruajtur me tra kalimi të karrexhatës ose gjysmës së saj

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i paraprin sinjalit "JEP PËRPARËSI"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon pushim të kufizuar në kohë, por pa pagesë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë e lëvizjes mbi 30 km/orë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e qendrës së banuar dhe lokalitetet e ardhshme më të rëndësishme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje për mjetet

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të përdoret sinjali me bori por me ngadalë, sa për të tërhequr vëmendjen e punonjësit të policisë

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Rruga përfshin korsitë e biçikletave

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë shtresa e ngrirë e sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë probleme, veçanërisht me lëvizjen e mjetit në kthesa

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht tipi i motorit

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve