Pyetja 1/30

Testi 26

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës me linjën e tramvajeve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vertikal i detyrueshëm që rregullon lëvizjen e mjeteve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kthimin majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon hyrjen ne një rruge ku, ne te dyja drejtimet, kalimi është i ndaluar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzim të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë tregon drejtimet e lejuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të ndërhyrjes së shpejtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore shërben për të lejuar kalimin e mjeteve të ndihmës së shpejtë në shërbim emergjence

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi në kryqëzime, mund të kryejmë manovrën në vijën tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi vetëm në krahun e djathtë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve për afërsinë e vendndodhjes së një “KALIMI NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët interurbane dytësore

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet, sa më i gjatë të jetë mjeti që parakalohet

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë rrugë me një karrexhatë

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me një shenjë dalluese identifikimi që lejon të përcaktohet pronari i ciklomotorit

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është tepër i rrezikshëm si fenomen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e guralecëve mbi rrugë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që të rritet shpejtësia para se të futemi në kthesë

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet natën

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtim

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të gjumit

Lista e testeve