Pyetja 1/30

Testi 25

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrugës te pozicionuar ne krahun e djathte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë na detyron të ndalojmë dhe të japim përparësi në ngushtimet e rrugëve njëkalimshe të alternuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet një detyrim për rrethqarkullim vetëm për automjetet

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë saktëson që përshkrimi i sinjalit është kufizuar vetëm për ditët festive dhe në oraret e treguara

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon të rinisesh me ngadalë, kur shfaqet drita e verdhë për në rrugën që kryqëzohen

Lista e testeve

Sinjali semaforik për këmbësorët, me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur detyron drejtuesit e mjeteve t’u japin përparësi këmbësorëve të cilët po kalojnë karrexhatën

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore detyron cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të kryqëzimit, ta lirojë atë

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, në karrexhatën me dy sense lëvizje ndan senset e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve vetëm në pjesën me dy korsi

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në pistat e biçikletave

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi vetëm që nuk ka sinjale ndalimi për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga shpejtësia e madhe e tij

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të shmanget çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të arrijë në vendpushimin më të afërt dhe të pushojë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit përbën rrezik të madh për qarkullimin

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve