Pyetja 1/30

Testi 24

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të ndiqet nga sinjali "jep përparësi"

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një pikë të ndihmës së shpejtë në drejtim të shigjetës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë e lëvizjes mbi 30 km/orë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë përdoret nga punonjësi i trafikut rrugor në kryqëzime ku mungojnë semaforët

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë duhet patjetër të vazhdojmë drejt

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është një fazë që u rezervohet mjeteve që do te ndryshojnë drejtimin e lëvizjes

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Vija e dyfishtë gjatësore e vazhduar (e pandërprerë) ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë shërben për orientimin e rrymave të trafikut

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të mos krijojmë rrezik apo pengesa për ata që po lëvizin në korsinë ku duam të futemi

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në pistat e biçikletave

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarës

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor, me dy ose tri rrota

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të motorit

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve