Pyetja 1/30

Testi 22

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ngushtimin e rrugës nga krahu i majtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ulim shpejtësinë e lëvizjes në çdo rast

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron çdo lloje kapërcimi hekurudhor, qe nuk ka pengesa

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon pushim të kufizuar në kohë, por pa pagesë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se është e rrezikshme të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i paralajmërimit të drejtimit të detyruar majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i dobishëm vendtregues

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që jemi në afërsi të një vendi nga ku mund të telefonojmë

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të vendosemi sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në kthesë ka një degëzim, ku është e lejuar hyrja e mjeteve

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh ngarkesën e mjetit dhe trafiku

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët me pjerrësi të forta

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në vendkalimet e këmbësorëve

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse dyvendëshe

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem frenimi

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore në rast shiu, rrisin mundësinë për humbjen e kontrollit të mjetit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën me të sigurt atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve