Pyetja 1/30

Testi 21

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një rrugë pa dalje në anën tjetër të sinjalit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron nga e djathta një rrugë pa dalje (të mbyllur)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve në një pronë private

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në një kryqëzim, tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron ndalim për tu kthyer nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një qendër kurative me ujëra termale

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e ndërtuar jashtë sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me tetë korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë natën, kur distanca e shikimit të dritave është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që po vjen pas nesh e ka filluar këtë manovër para nesh

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendin ku janë vendosur kazanët e mbeturinave në rrugë

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore janë me kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet ti nënshtrohesh një provimi teorik dhe te jesh shpallur fitues

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që të rritet shpejtësia para se të futemi në kthesë

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht prania e një kutie shpejtësie automatike

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e ciklomotorit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga funksionimi i ç’ rregullt i sistemit të ndriçimit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve