Pyetja 1/30

Testi 20

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një kthesë të dyfishtë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kthimin nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ruhet një distancë më e madhe sigurie me mjetet përpara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë në kryqëzim, lejon të vazhdosh rrugën drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon kalimin nga të dyja anët e një pengesë të mundshme rrugore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të qarkullosh me shpejtësi më të madhe se shpejtësia që tregon sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për shërbime

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin majtas të mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin djathtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij

Lista e testeve

Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndajnë karrexhatën nga korsia e emergjencës ose nga bankina

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është vizatuar mbi korsitë e afrimit të “KALIMEVE NË NIVEL”

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në vende ku shikon vija gjatësore të ndërprera

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë jashtë qendrave të banuara

Lista e testeve

Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës

Lista e testeve

Gjatë pushimit ciklomotori duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalistikës horizontale

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore ndikojnë pozitivisht në rritjen e sigurisë në rrugë

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota me kabinë

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike nuk lejohen të përdoren gjatë drejtimit te ciklomotorëve nëse kërkohet përdorimi qoftë edhe i një dore

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve