Pyetja 1/30

Testi 17

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron punime rrugore

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një vendkalim për këmbësorë, i dalluar nga shenjat përkatëse të vendosura mbi rrugët jashtëqytetëse dhe ato qytetëse

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se duhet t’i japim përparësi në kryqëzim mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu edhe nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon parakalimin për te gjitha mjetet me motor, me përjashtim të ciklomotorëve dhe motorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon përdorimin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një rrugë me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një "ZONË PIKNIKU"

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se qarkullimi i mjeteve duhet të ndalojë, në kushtet e sigurisë

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës kur është e pandërprerë, e ndalon parakalimin edhe nëse manovra bëhet brenda korsisë pa e shkelur atë

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë na detyron të tregojmë kujdes të veçantë, për shkak se jemi para një kryqëzimi

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë rruga është e përshkueshme në të dy senset e lëvizjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh gjatësinë e rrugës që do të përshkojmë

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit mjafton të goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi në rrugët me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Rruga është zona publike e përcaktuar vetëm për qarkullimin e njerëzve dhe mjeteve

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse dyvendëshe

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet të kesh mbushur moshën 16 vjeç

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bën që të rrëshqasin rrotat mbi shtresën e ujit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë rruga e mbuluar me gjethe

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që nëse kthesa është me rreze të madhe, të përshkohet me pedalin e gazit lehtësisht të shtypur

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i korsës së pedalit të frenave

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjate drejtimit te mjetit ne rruge interurbane dytësore

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ndjekë nga afër mjetin që ka përpara , që të mos humbë drejtimin

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve