Pyetja 1/30

Testi 15

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e sinjalit ‘STOP’

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdohet lëvizja drejt

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vetëm për mjetet e shërbimit publik

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon distancën nga sinjali i rrezikut (poshtë të cilit është vendosur) deri te vendi ku fillon rreziku

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone urbane

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal vendtregues shërbimi

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke ju dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi vetëm në krahun e djathtë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë korsia A lejon vetëm të kthehesh majtas

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi te kryqëzimeve

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit mjafton të goma të pa konsumuara

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara nesh në një hapësirë të mjaftueshme duhet të sigurohemi që mjeti përpara nesh nuk ka sinjalizuar për fillimin e së njëjtës manovër

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të përshkojë pjesët e rrugës në zbritje me levën e marshit në pozicionin neutral

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë kufizime për shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë fillimi i shiut në pjesët e thata e me pluhur të rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë pjesë të ashpra të asfaltit

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë funksionim jo normal të sistemit të frenimit

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i aftësisë frenuese të mjetit

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren pajisjet e sinjalizimit zanor vetëm për qëllime të sigurisë rrugore

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve