Pyetja 1/30

Testi 14

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset pas paneleve distancometrike

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë vendoset pas çdo vendkalimi për biçikletat

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë na detyron të japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet një detyrim për rrethqarkullim vetëm për automjetet

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon distancën në km të qytetit të treguar në sinjal nga vendi ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin majtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore detyron cilindo që është duke lëvizur në vazhdimësi të kryqëzimit, ta lirojë atë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar pushimi i mjeteve

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur rruga ka të drejtë përparësie

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga efektshmëria dhe siguria e sistemit të frenimit

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi në një pistë biçiklistësh

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në stacionet e autobusëve, por vetëm në rastet kur është e vijëzuar me vijë të verdhë zona përkatëse

Lista e testeve

Para se te zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të frenoni menjëherë

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem drejtimi

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit duhet të mos ketë hapësira dhe konsumime në pjesët përbërëse dhe nyjat lidhëse të tij

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga veprimi me forcë mbi pedalin e frenave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ndezjes

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet natën

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë në çdo rast

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve