Pyetja 1/30

Testi 13

Sinjali i paraqitur në figurë tregon detyrimin për te ndaluar ne përputhje edhe me vijën e ndalimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ngjitje ( të përpjetë ) të vështirë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon përdorimin e sinjalizimit zanor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se është e rrezikshme të kthehesh djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve por, me kujdes maksimal

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon distancën në km të qytetit të treguar në sinjal nga vendi ku është vendosur sinjali

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i dobishëm vendtregues

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë duhet në çdo rast të kthehemi djathtas, pa zënë kryqëzimin

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar nëse ka sinjalizimin “RRETHQARKULLIM”, të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë na detyron të tregojmë kujdes të veçantë, për shkak se jemi para një kryqëzimi

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje jo më të madhe së kufiri maksimal që tregon shpejtësimatësi i mjetit

Lista e testeve

Shpejtësia duhet ngadalësuar në mënyrë të veçantë kur rruga ka të drejtë përparësie

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të ruhet në varësi me peshën e ngarkesës që kemi në mjet

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e lëvizjes për këmbësorët

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në pistat e rezervuara për biciklistët

Lista e testeve

Ciklomotorët janë mjete me motor me cilindrat jo më të mëdha se 45 cm3, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistem frenimi

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore është e nevojshme që të kontrollohet vazhdimisht gjendja teknike e sistemit të frenimit të ciklomotorit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore e zvogëlojnë hapësirën e frenimit të mjetit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori shkaktohet vetëm nga punimi i motorit dhe nuk ndikojnë faktorë të tjerë

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë që shpejtësia e lëvizjes të mbahet sa më e njëtrajtshme të jetë e mundur

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve