Pyetja 1/30

Testi 12

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend që frekuentohet vetëm nga fëmijët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë mund të vendoset në afërsi të një parku lojërash, që frekuentohet nga fëmijët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon parakalimin për te gjitha mjetet me motor, me përjashtim të ciklomotorëve dhe motorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që rruga është me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon drejtimin e vetëm të detyrua

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon se në afërsi ndodhet një telefon publik

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse detyron, atë që ka hyrë në kryqëzim, të shpejtojë për ta liruar sa më shpejt kryqëzimin

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës mund të jetë me ngjyrë të bardhë, të verdhë ose jeshile

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, lejon që të qarkullojmë mbi vijën, madje mund edhe ta kapërcejmë kur jemi të sigurt që nuk ka rrezik

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës

Lista e testeve

Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë, duke patur parasysh gjatësinë e rrugës që do kryejmë

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje varet edhe nga efektshmëria dhe siguria e sistemit të frenimit

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në një kryqëzim, për t’u kthyer nga e majta duhet gjithmonë të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është i ndaluar në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet para nisjes për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë me të paktën dy korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të mos shkelet pedali i friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga frenim i bërë me levën e marshit në pozicionin e lëvizjes mbrapa

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet t’i biesh borisë për t’i treguar drejtuesit të mjetit përpara se është ndezur drita jeshile e semaforit

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me kafe

Lista e testeve