Pyetja 1/30

Testi 10

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron se në kryqëzimin që po vjen, ndalohet kthimi nga e djathta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ne situate emergjence, ne pritje te panelit plotësues, mund te përdoret pa panel

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues i drejtimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një vendkalimi këmbësorësh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon qarkullimin, por kalimi është pa rrugëdalje

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron kthimin e sensit të lëvizjes nga e majta

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që ndajnë karrexhatën nga një hyrje garazhi për mjetet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e të gjitha mjeteve edhe në zonën e përzgjedhjes

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët interurbane dytësore

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është distanca minimale që duhet të ruajmë me mjetin që kemi përpara

Lista e testeve

Parakalimi është i ndaluar kur për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës

Lista e testeve

Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët qytetëse me pjerrësi zbritëse (në tatëpjeta)

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë me të paktën dy korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me certifikatë të përshtatshmërisë teknike që përmban të dhënat e identifikimi dhe ato konstruktive

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e njollave të vajit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh trashësinë e shtresës ballore të gomës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e marsheve të lëvizjes prapa

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të frenohet fort në pjesët e rrëshqitshme të rrugës

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse amortizon pjesërishtё goditjet e forta

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të zëvendësojë filtrin e ajrit sipas këshillave të konstruktorit të mjetit

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e tij

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur t’i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtoje mjete, vetëm nëse përdor droga të lehta

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ushqimi i tepërt

Lista e testeve