Pyetja 1/30

Testi 9

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës, te pozicionuar ne krahun e majte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ngjitje ( të përpjetë ) të vështirë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal i drejtimit të detyruar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një vendkalimi këmbësorësh

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ju tregon përdoruesve të mjeteve se duhet të vazhdojnë lëvizjen në këmbë për shkak të bllokimit të rrugës nga bora

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë është një fazë që u rezervohet mjeteve që do te ndryshojnë drejtimin e lëvizjes

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi në rrjedhën e trafikut

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës kur është e pandërprerë, e ndalon parakalimin, por mund të lëvizim mbi të ose mund ta kapërcejmë gjatë qarkullimit

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar pushimi i mjeteve

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në kthesa

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në hapësirën më të vogël të mundshme të frenimit duhet të veprojmë fort mbi pedalin e frenave dhe të ingranojmë marshin më të lartë për lëvizje

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes sinjalet e drejtimit duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës

Lista e testeve

Rrugët interurbane dytësore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet që nëpërmjet një raporti mjekësor të rezultosh i aftë për drejtimin e mjeteve përkatëse

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë shtresa e ngrirë e sipërfaqes së rrugës

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë pjesë të ashpra të asfaltit

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të dihet që hapësira e frenimit rritet nëse sipërfaqja e rrugës është e lagur

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesit e ciklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga defektimi i sistemit të shkarkimit të gazrave

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga edhe nga abuzimi me qumësht dhe kafe

Lista e testeve