Pyetja 1/30

Testi 8

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një kalim në nivel të pajisur me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë na detyron të japim përparësi mjeteve që vijnë përballë nesh

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një kantieri pune

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha llojet e mjeteve

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i vendosur në kryqëzime, tregon hyrjen në zona industriale

Lista e testeve

Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur fiket drita jeshile

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, kur punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore ka një krah të ngritur vertikalisht si në figurë duhet të ndalojmë para kryqëzimit

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi mjafton të sigurohemi që korsitë të jenë të ndara me njëra tjetrën me vijë të pandërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë mund të ndeshet në një kryqëzim të rregulluar me impiant semaforik

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që lejon ndërhyrjen e sigurt në rastet e papritura

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje nuk është e njëjtë në pjerrësi të ndryshme të rrugës

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori)

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar në kurrize rruge për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër, përveç drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë pjesë rrugë të rrëshqitshme

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë sjellje jo normale të tij gjatë fazës së frenimit

Lista e testeve

Për të siguruar qëndrueshmërinë e ciklomotorit në kthesa është e këshillueshme që të rritet shpejtësia para se të futemi në kthesë

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga shpejtësia e lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

Lista e testeve