Pyetja 1/30

Testi 7

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një zbritje te rrezikshme si dhe vlerën e pjerrësisë se rrugës ne përqindje (%)

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një mbikalim të rrugës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon hyrjen ne një rruge ku, ne te dyja drejtimet, kalimi është i ndaluar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin edhe për mjetet pa motor

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon përdorimin e borive, vetëm në raste rreziku të menjëhershëm

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fillimin e një zone të gjelbër

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë duhet ndaluar para vijës tërthore të ndalimit

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se duhet ndaluar lëvizja, nëse jemi duke u afruar në kryqëzim

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e kthimit në sensin e kundërt të lëvizjes

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes duhet të vendosemi në korsinë e mesit të gjysmëkarrexhatës dhe sipas rastit, mund të kthehemi djathtas ose majtas

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës kur është e pandërprerë (e vazhduar), ndalohet të kapërcehet

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh ngarkesën e mjetit dhe trafiku

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne rrugët interurbane dytësore

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike

Lista e testeve

Rruga është pjesë e karrexhatës e rezervuar vetëm për gara çiklizmi

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë të paktën një korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur është tepër i rrezikshëm si fenomen

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e pistave të biçikletave

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sinjalin e lëvizshëm për të treguar rrezikun (trekëndëshi i rrezikut)

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit të dy gomat duhet të jenë rregullisht të fryra sipas të dhënave të marra nga fabrika prodhuese e mjetit

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore nuk ndikojnë në frenimin e mjetit

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ulur shpejtësia e lëvizjes, kur jemi ne vlera te larta te saj

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit e bën atë më vigjilent dhe të kujdesshëm

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me pije joalkoolike

Lista e testeve