Pyetja 1/30

Testi 6

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës ne te dyja krahët

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ngushtim rruge ku është vendosur drejtim njëkalimësh i alternuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon një kryqëzim në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë i tregon drejtuesit të mjetit kalimet e vetme të lejuara

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë mund të tregojë një pjesë rruge me kthesa të rrezikshme në seri

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal urdhërues i ndalimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë sinjalizon se në afërsi ndodhet një qendër për dhënien e ndihmës së parë

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke ju dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë sekondare në një rrugë kryesore

Lista e testeve

Edhe kur jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, kur i afrohemi një kryqëzimi duhet të përdorim gjithë kujdesin tonë për të shmangur aksidentet

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me tre korsi

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij në afërsi te kryqëzimeve

Lista e testeve

Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim të plotë gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut

Lista e testeve

Gjatë pushimit ciklomotori duhet të jetë me motor të fikur

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë me të paktën dy korsi për sens lëvizje

Lista e testeve

Për tu pajisur me leje drejtimi të kategorisë AM, duhet te kesh mbushur moshën 18 vjeç

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur rritet në rrugët me kurriz

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e ngushtimeve të rrugës të pa sinjalizuara

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh funksionimin e mirë të sistemit të drejtimit

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme

Lista e testeve

Amortizatorët e rënë ( të konsumuar) të ciklomotorit shkaktojnë mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht gjendja e mirë teknike e sistemit të drejtimit të tij

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të kontrollohet që shkarkuesi i gazeve të jetë në kushte të mira pune

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të përdorë në mënyrën e duhur ndërrimin e marsheve dhe shpejtësinë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit rrit aftësinë e përqendrimit dhe e lehtëson drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

Lista e testeve