Pyetja 1/30

Testi 5

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ne situate emergjence, ne pritje te panelit plotësues, mund te përdoret pa panel

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse nuk kemi më të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim me pagesë pa kufizime orare

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një parkim ku është i detyrueshëm pushimi i mjetit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që në drejtimin të shigjetës ndodhet një vendparkim

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të furnizimit me karburant

Lista e testeve

Dritat e kuqe pulsuese në veprim të detyrojnë të ndalosh në një “KALIM NË NIVEL” hekurudhor pa barriera ose me gjysmëbarriera

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë mund të kalojmë vetëm nëse kthehemi nga e djathta, por duke iu dhënë përparësi këmbësorëve

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në kthesë ka një degëzim, ku është e lejuar hyrja e mjeteve

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit

Lista e testeve

Rruga mund të jetë e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullim

Lista e testeve

Rruga nuk përfshin bankinat

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme që, nëse jemi në momentin e frenimit, të zvogëlohet forca shtypëse mbi pedalin e frenimit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e trafikndarësit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e sinjalizimit në kryqëzime

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset për mirëfunksionimin e sistemit të ushqimit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të ulë presionin e fryrjes së gomave

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i substancave narkotike

Lista e testeve