Pyetja 1/30

Testi 4

Sinjali i paraqitur në figurë është i vlefshëm ne kryqëzime me semafor , kur semafori është i fikur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon që kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paraqet detyrimin që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e natës

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë të ndalon të vazhdosh lëvizjen në këtë rrugë

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një qytet detar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon në rreshtin e parë të panelit blu qendrën e pare te banuar

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik

Lista e testeve

Kur semafori lëshon dritë jeshile në drejtimin tonë (shih figurën) mund të vazhdojmë lëvizjen drejt

Lista e testeve

Pavarësisht se jemi duke drejtuar një mjet me dy rrota, duhet të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë sekondare në një rrugë kryesore

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, në rrugët me një sens lëvizjeje (unik) lejon kthimin e sensit të lëvizjes lejon që të qarkullosh sipër vijës së ndërprerë

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon vendin në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalojnë për efekt të një sinjalizimi të ndalimit

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje është një distancë fikse, e pandryshuar

Lista e testeve

Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë

Lista e testeve

Për nisjen e mjetit nga vendi duhet të vendosim paraprakisht kaskën mbrojtëse kur duam të drejtojmë një ciklomotor

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë rrugë të pajisura me semaforë në kryqëzimet në nivel

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë ndenjëse njëvendëshe që nuk lejon transportin e një njeriu tjetër, përveç drejtuesit të mjetit

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë mungesa e kthesave të rrezikshme

Lista e testeve

Me qëllim që të shmangen aksidentet rrugore, drejtuesi i ciklomotorit duhet të kontrollojë shpesh nivelin e lëngut në bateri

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit duhet të mos ketë hapësira dhe konsumime në pjesët përbërëse dhe nyjat lidhëse të tij

Lista e testeve

Në qëndrueshmërinë e ciklomotorit në lëvizje ndikon pozitivisht përdorimi i karburanteve cilësore

Lista e testeve

Nëse gomat e ciklomotorit janë tepër të konsumuara me pjesën ballore janë të rrezikshme vetëm në rast shiu

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori rritet kur shkarkuesi i gazrave (marmita) është i dëmtuar

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i ciklomotorit ul nivelin e përqendrimit në drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë çdo mjet, edhe pse është akoma përdorues, mjafton të mos jetë shoqërisht i rrezikshëm

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve