Pyetja 1/30

Testi 3

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngjitje të rrezikshme

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e majta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë kërkon që të ulim shpejtësinë dhe, po të jetë nevoja, edhe të ndalojmë para kryqëzimit

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal i drejtimit të detyruar djathtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një zone për këmbësorë

Lista e testeve

Secili nga sinjalet plotësuese në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge të cilës i referohet sinjali i rrezikut

Lista e testeve

Drita e kuqe në semaforin normal lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke ju dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit te Policisë Rrugore, qe rregullon trafikun ne kryqëzim, është me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë mund edhe të kthehemi majtas në kryqëzim, por duke respektuar përparësinë

Lista e testeve

Në qendër të një kryqëzimi, punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë lejon kthimin nga e djathta të mjeteve që vijnë nga e majta e tij

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar të kthehemi në afërsi të qendrës së kryqëzimit duke e lenë atë djathtas

Lista e testeve

Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, është i lejuar parakalimi në kthesë në afërsi dhe në vazhdimësi të kurrizeve të rrugës

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje

Lista e testeve

Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet në rastet kur moti është me mjegull

Lista e testeve

Distanca e sigurisë ndërmjet mjeteve në levizje duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha

Lista e testeve

Është i ndaluar parakalimi kur fushëpamja është e pamjaftueshme

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa

Lista e testeve

Pushimi i ciklomotorëve është i ndaluar mbi ishujt e trafikut

Lista e testeve

Ciklomotorët kanë aftësi lëvizëse mbi rrugë horizontale me një shpejtësi deri në 50 km/ore

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave të ciklomotorit me asfaltin e lagur bënë që gomat të humbin kontaktin me asfaltin

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga e ndarë në karrexhata

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e bordurave anësore të rrugës

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me sistemin e shikimit prapa

Lista e testeve

Me qene se sistemi i drejtimit të ciklomotorit, ndikon në sigurinë e qarkullimit të dy gomat duhet të jenë rregullisht të fryra sipas të dhënave të marra nga fabrika prodhuese e mjetit

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të dihet që hapësira e frenimit rritet nëse sipërfaqja e rrugës është e lagur

Lista e testeve

Zhurma e prodhuar nga ciklomotori zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori

Lista e testeve

Zhurmat e forta të lëshuara nga ciklomotori mund të shkaktohen nga konsumimi i gomave

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen tё përdoren gjatë drejtimit tё mjetit, kur përdorim njërën dorë

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që t’i shfaqet

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga abuzimi me alkoolin

Lista e testeve