Pyetja 1/30

Testi 2

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron një ngushtim te rrezikshëm te rrugës, te pozicionuar ne krahun e majte

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron vështirësinë në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e rrugës me të drejtë përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengese

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon fundin e një vendkalimi për biçikleta

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë tregon një vend të ndërhyrjes së shpejtë

Lista e testeve

Nëse punonjësi i shërbimit të Policisë Rrugore, është me krahë të hapura të shtrira pingul me drejtimin e tone te lëvizjes, si në figurë është i ndaluar kalimi në kryqëzim

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore në kryqëzime, është veprim i barasvlershëm me semaforin me dritë të kuqe të ndezur

Lista e testeve

Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjenden në zonat që është në fuqi sinjali “NDALIM PUSHIMI”

Lista e testeve

Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën përcakton kufirin e karrexhatës

Lista e testeve

Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë kalim këmbësor urban të rregulluar nga polici ose semafori

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij gjatë kalimit në zonat e banuara

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne vende ku ka tabele ‘’ndalim qëndrimi’’

Lista e testeve

Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet të fryjë gomat me një presion pak me të ulët nga ajo e rekomanduar prej konstruktorit

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore janë të pajisura me trafikndarës dhe me karrexhata të pavarura

Lista e testeve

Ciklomotorët, për të qarkulluar, duhet të jenë të pajisur me certifikatë të përshtatshmërisë teknike që përmban të dhënat e identifikimi dhe ato konstruktive

Lista e testeve

Për të kontrolluar rrëshqitjen e ciklomotorit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë prania e akullit në rrugë

Lista e testeve

Nëse timoni i ciklomotorit paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave

Lista e testeve

Mosfunksionimi i mirë i frenave të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga ferrota shumë të konsumuara

Lista e testeve

Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të shmanget çdo lloj manovre frenimi në pjesët e dëmtuara dhe jo uniforme të rrugës

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdorim borinë, sa herë që mendojmë se është bllokuar qarkullimi

Lista e testeve

Ndotja atmosferike e prodhuar nga ciklomotori mund të pakësohet duke kontrolluar që filtri i ajrit të mos jetë i bllokuar

Lista e testeve

Shenja dalluese e ciklomotorit duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet natën

Lista e testeve

Drejtuesi i ciklomotorit i cili shfaq shenja lodhje duhet të qëndrimit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtoje atë nëse ndërpret përkohësisht marrjen e mjekimit

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor

Lista e testeve