Pyetja 1/30

Testi 1

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron edhe që të bëjmë kujdes me shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë paralajmëron që të ulim shpejtësinë e lëvizjes

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është një sinjal vertikal përparësie

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë lejon të qarkullosh me shpejtësi 20 km/orë

Lista e testeve

Secili nga panelet plotësues në figurë i vendosur në plotësim të një sinjali, tregon vendin ku mbaron përshkrimi

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë punime riparuese në rrugë, kur sinjali është me fushë të verdhë

Lista e testeve

Sinjali i paraqitur në figurë është sinjal tregues për shërbime

Lista e testeve

Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke dhënë gjithmonë përparësi mjeteve që vijnë nga e majta

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës në figurë ndalohet që të kapërcehet, kur semaforët nuk punojnë

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë e tij ne pjese rruge, anash të cilëve ka ndërtesa

Lista e testeve

Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë

Lista e testeve

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge është i lejuar në rrugët me një sens lëvizjeje

Lista e testeve

Qëndrimi i mjetit është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër

Lista e testeve

Rrugët urbane kryesore janë pa kryqëzime në nivel

Lista e testeve

Rrugët urbane dytësore kanë bankina dhe trotuare

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e baltës në sipërfaqen rrugore

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me kushtet e rrugës mund të jenë prania e vijave të bardha

Lista e testeve

Shkaqe për aksidente që lidhen me strukturën e rrugës mund të jenë rruga fushore, pa pjerrësi

Lista e testeve

Ciklomotorët, duhet të jenë të pajisura me kutinë e ndihmës së shpejtë

Lista e testeve

Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i shpeshtë i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

Lista e testeve

Për të shmangur zhurmat shqetësuese të ciklomotorit gjatë qarkullimit duhet të përdoren boritë me kujdesin më të madh

Lista e testeve

Për të ulur konsumin e karburantit të ciklomotorit është mirë të përdoren karburante ekonomike

Lista e testeve

Për të kufizuar ndotjen e ajrit të shkaktuar nga ciklomotorët , drejtuesi i tij duhet të kujdeset herë pas here për zëvendësimin e organeve të transmisionit

Lista e testeve

Nëse drejtuesi i ciklomotorit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të gëzojë të drejtën e lejedrejtimit vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk përdor më të tilla

Lista e testeve

Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut, gjatë drejtimit të ciklomotorit, mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues të përgjithshëm

Lista e testeve