Pyetja 1/30

Testi 100

Në prani të sinjalit në figurë duhet të tregoni kujdes për t’i dhënë përparësi këmbësorëve, që kalojnë mbi vijat e bardha.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë faktike mbi 7 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë me zinxhirë ose me goma për borë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë me dy sense lëvizje, me nga tre korsi për çdo sens.

Lista e testeve

Bordura e trotuarit me shirita me ngjyrë të verdhë e të zezë, si në figurë, ndalon pushimin e mjeteve përgjatë segmentit rrugor të shënuar.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me fenerin e verdhë të ndezur, detyron lirimin e karrexhatës nga këmbësorët.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në kthesa.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në përshtatje me gjendjen e rrugës që po përshkojmë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të manovrojmë me kujdes timonin.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, për t’u kthyer nga e majta në një rrugë me një sens lëvizjeje, duhet të vendosemi në qendër të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet A, V dhe C kalojnë njëkohësisht.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në qendrat e banuara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur këmbimi i mjeteve është i pamundur, drejtuesi i mjetit që në sensin e tij ka pengesën duhet t'i bjeri borisë pa ndërprerje që të ndalojnë mjetet që vijnë përballë.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për pasagjerët e motorëve me kosh.

Lista e testeve

Kur karrexhata zihet si rezultat i një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, duhet të vendoset trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut, sipas përcaktimeve të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë ndalohet qarkullimi i mjeteve, përveç atyre të shënuar në panelin plotësues.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një stacion të shërbimit dhe riparimit të autobusëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon si duhet të përdoren korsitë për kategoritë e ndryshme të mjeteve.

Lista e testeve

Paneli plotësues B në figurë, vendosur poshtë sinjalit “RRUGË PËR KËMBËSORË”, tregon se nga ora 7:30 minuta deri në orën 19:00 ndalohet qarkullimi i mjeteve.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e rezervuara për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e përparme të mjegullës.

Lista e testeve

Kur nivelit i lëngut të frenave në sistem bie nën nivelin e lejuar, ndizet llamba që bën të dukshëm në kroskot simbolin e paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Traktorët bujqësorë pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 5 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 50 vjeç deri në 70 vjeç.

Lista e testeve