Pyetja 1/30

Testi 99

Sinjali në figurë paralajmëron mundësinë e erërave të forta anësore kur del nga një tunel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ruash një distancë sigurie me mjetin përpara, të paktën prej 80 metrash.

Lista e testeve

Sinjali në figurë të lejon ta kalosh kryqëzimin pa ndaluar, sepse ke përparësi.

Lista e testeve

Vija gjatësore e mesit të karrexhatës, kur është e ndërprerë, lejon parakalimin edhe duke kaluar përkohësisht në korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transporton.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të kthehet majtas ose djathtas.

Lista e testeve

Gjatë kthimit djathtas duhet të ulim shpejtësinë dhe t’u japim përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën ku duam të hymë, nëse semafori është me dritë jeshile.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A është i detyruar të lëvizë vetëm drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti S e kalon kryqëzimin i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur sinjalizimi rrugor e ndalon këtë manovër.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit është e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç.

Lista e testeve

Qëllimi i ndihmës së parë është të pengojmë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufijtë e shpejtësisë për kamionët dhe autobusët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon përdoruesve të rrugës se në afërsi ndodhet një spital.

Lista e testeve

Paneli në figurë vendoset mbi karrexhatë për të treguar një pengesë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon afrimin në një zonë me qarkullim rrotullues.

Lista e testeve

Kur nis mjetin nga vendi, drejtuesi duhet të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse ka mjete që vijnë nga pas.

Lista e testeve

Kur parkojmë në vendet e pushimit me orar, duhet të aktivizojmë treguesin e orarit (diskun orar aty ku aplikohet).

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur drejtuesi i mjetit dhe pasagjeri kanë vënë rripin e sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm vetëm ditën.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur ai që del nga garazhi, nuk i jep përparësi atyre që kalojnë në rrugë.

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i aparateve radiotelefonike gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin "taksi" edhe kur kërkohet përdorimi i duarve.

Lista e testeve