Pyetja 1/30

Testi 98

Sinjali në figurë ndalon hyrjen në aeroporte.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kalimin e mjeteve që kanë në aksin më të ngarkuar një masë më të vogël se 6.5 tonë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon kthimin majtas.

Lista e testeve

Shkrimi "TAXI", me ngjyrë të verdhë mbi asfaltin e rrugës, tregon një zonë të rezervuar për parkimin e mjeteve "taksi".

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet parakalimi i mjeteve edhe në kthesa.

Lista e testeve

Drita e verdhë e semaforit ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga është e mbuluar me dëborë ose është me akull.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Në karrexhatat me dy korsi për çdo sens lëvizje lejohet lëvizja në rreshta paralele, në kushtet e trafikut të dendur.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C për të lëvizur drejt duhet të ishte pozicionuar në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: C, R, H, A.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi nga e djathta kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i autotrenave në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë.

Lista e testeve

Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese, e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë, duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit persona me sëmundje të veçanta, që janë të pajisur me certifikatë të lëshuar nga komisioni mjekësor përkatës.

Lista e testeve

Një nga qëllimet e ndihmës së parë është të shmanget mundësia që i dëmtuari të lëndohet përsëri.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe zotëron lejedrejtimi, mund të drejtojë mjete vetëm nëse vërteton zyrtarisht se nuk është më përdorues i lëndëve narkotike.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në autostradë, tregon korsinë që duhet zgjedhur për të dalë në zonë urbane.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim për t’u kthyer nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që gjatësia e kantierit rrugor është 500 metra.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, tregon që ndalohet qarkullimi i mjeteve në ditë festash, nga ora 8:00 deri në orën 20:00.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi, me orare të përcaktuara dhe pagesë fikse.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi çelësin që komandon larjen e xhamit të pasmë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur ndalojmë për shkak të ndërprerjes së qarkullimit.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen makina pastrimi të rrugës nën 3,5 tonë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga organi që e lëshon atë.

Lista e testeve