Pyetja 1/30

Testi 97

Sinjali në figurë paralajmëron bankina rrugore të dëmtuara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon hyrjen në rrugë të motokarrove.

Lista e testeve

Sinjali në figurë / lejon të vazhdosh drejt lëvizjen.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë jemi në një rrugë me dy sense lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore lejon kalimin e mjeteve që janë në shërbim emergjence.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes kur shikon punonjës të policisë në rrugë.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para vijës tërthore, në prani të sinjalit “Ndal dhe jep përparësi” ose të semaforit që ka të ndezur dritën e kuqe.

Lista e testeve

Gjatë drejtimit të mjetit është e nevojshme të përqendrohet vëmendja vetëm tek kufijtë maksimale të shpejtësisë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka përparësi ndaj mjetit B, sepse është autobus.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon pasi kalon mjeti O.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kushtet e motit me shi.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) vihet në punë nga drejtuesi i mjetit në rast rreziku.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari nga aksidenti rrugor ka një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, gjymtyra e thyer duhet të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit deri në mbërritjen e ndihmës parë.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale, që lejohet pas sinjalit në figurë, është 40 km/orë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron përdorimin e sinjalizimit zanore (borisë) brenda në tunel.

Lista e testeve

Paraqitja e tabelës me ngjyrë jeshile, si në figurë, u tregon drejtueseve të mjeteve që të vazhdojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Në prani të panelit plotësues në figurë duhet të keni kujdes për të shmangur rrezikun e përplasjes me mjetet e ndaluara për shkak të trafikut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të bëjë ndalesa të ndërmjetme në udhëtimet e gjata.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në zonën ku është vendosur sinjali “PARKIM”.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile ne kroskot, kur ndizen fenerët e përparme të mjegullës.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara, në rastet e parakalimeve.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autobusët me peshë të përgjithshme deri në 3.5 tonë.

Lista e testeve