Pyetja 1/30

Testi 95

Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje ( të përpjetë ) të vështirë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një pikë kontrolli doganor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një kantieri rrugor të mundshëm.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë paraqet një rrugë urbane me korsi te rezervuar për autobusin e linjës.

Lista e testeve

Vija e bardhë tërthore e vazhduar, si në figurë, mund të plotësohet me shkrimin “STOP” mbi sipërfaqen e rrugës.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë është veprim i barasvlershëm me ndezjen e dritës së verdhë të semaforit për mjetet që janë përballë dhe mbrapa tij.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të përshtatet me kushtet dhe ngarkesën e trafikut.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga numri i gomave te mjetit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale që tregohet në figurë, mjeti C lejohet të vazhdojë lëvizjen edhe drejt.

Lista e testeve

Në një rrugë me tre karrexhata gjithmonë karrexhata e mesit është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: N, A, R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C e kalon kryqëzimin i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një mjeti që ka hyrë në parakalim dhe ka zënë korsinë e sensit të kundërt.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset në karrexhatë, të paktën 1 metër larg nga kufiri i djathtë anësor i saj.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja, duhet të kujdesemi për gjendjen e tij deri në mbërritjen e ambulancës.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të mbajë një shpejtësi të lartë për të arritur shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin për të shkuar në një farmaci komunale.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë, gjatë lëvizjes në tunel, drejtuesit e mjeteve duhet të zbatojnë rregullat e qarkullimit në tunele (ndalohet qëndrimi, përdorimi i fenerëve verbues, etj.).

Lista e testeve

Paneli në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtueseve të mjeteve që vijnë pas, të qarkullojnë me kujdes.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se në rast defekti, mjeti duhet të lëvizet menjëherë me rimorkim.

Lista e testeve

Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral.

Lista e testeve

Kur parkojmë mjetin në një të përpjetë (pjerrësi ngjitëse), duhet të kujdesemi që leva e marshit të ingranohet në marshin me të lartë.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë jeshile pulsuese ne kroskot, kur ndizen dritat e emergjencës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit është i detyrueshëm edhe ditën, kur transportojmë të aksidentuar.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorisë A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 10 vjet, kur u jepet personave me moshë deri në 50 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 70 vjeç.

Lista e testeve