Pyetja 1/30

Testi 93

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge, në të cilën krijohen erëra të forta anësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon ndërprerjen e lëvizjes së mjetit për të marrë ose për të zbritur pasagjerë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie 30 metër me mjetin përpara.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon hyrjen në degëzim.

Lista e testeve

Në rrugën e paraqitur në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore si në figurë ndalon mjetet që ndodhen në të majtë të tij që të vazhdojnë lëvizjen drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur sinjalizimet ndriçuese ose zanore nuk janë duke funksionuar.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Humbja e kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti O për t'u kthyer majtas duhet të ketë ndezur sinjalin, para se t'i afrohet kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t'u futur në një rrugë nga e djathta është e ndaluar të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C për të lëvizur drejt duhet të ishte pozicionuar në korsinë e mesit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet C dhe L kalojnë njëkohësisht, pastaj kalon mjeti B.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, në rrugët me karrexhata të pavarura.

Lista e testeve

Kur parakalojmë një varg mjetesh, distanca e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit janë të vetmet sisteme sigurimi të parashikuara në autovetura.

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të dëmtuar në një aksident rrugor është detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ul përqendrimin në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një farmaci.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paraqet një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullim.

Lista e testeve

Tabela në figurë është sinjal dallues i policit të qarkullimit rrugor.

Lista e testeve

Panelet plotësuese në figurë tregojnë distancën minimale dhe maksimale të sigurisë që duhet të ruhet ndërmjet automjeteve.

Lista e testeve

Për të hyrë në qarkullim me marshin e lëvizjes prapa (indietro), duhet të sinjalizohet vazhdimisht me bori për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në pistat e rezervuara për biçiklistët.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi çelësin që komandon fshirjen dhe larjen e xhamit të përparmë.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur kërkojmë të lëvizim drejt në kryqëzim.

Lista e testeve

Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi.

Lista e testeve

Lejedrejtimi pezullohet për shkelje të përsëritur brenda vitit, kur nuk janë respektuar kufijtë minimalë të shpejtësisë.

Lista e testeve