Pyetja 1/30

Testi 92

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e ciklomotorëve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme.

Lista e testeve

Vijat paralele të bardha të ndërprera, si në figurë, tregojnë kalim këmbësor të orientuar.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy karrexhata me një sens.

Lista e testeve

Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese në figurë të detyron të ndalosh në pikën doganore.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh llojin e sistemit të ushqimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në kthesa.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Kur dalim nga garazhi apo vendpushimi i mjetit dhe duam të hyjmë në rrjedhën e trafikut dhe karrexhata është me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti N kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A kalon kryqëzimin pas mjetit R.

Lista e testeve

Ndalohet të parakaloni kur mjeti juaj po parakalohet nga një mjet tjetër.

Lista e testeve

Manovra e parakalimit duhet të fillojë nga një distancë jo më e vogël se largësia e sigurisë.

Lista e testeve

Ngarkesa e vendosur në mjet lejohet të dalë edhe në pjesën e përparme të mjetit deri në 3/10 e gjatësisë së mjetit.

Lista e testeve

Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos lëvizen trupat e huaj të mundshëm të pranishëm në të.

Lista e testeve

Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për të mbajtur lejedrejtimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin, i cili duhet ndjekur, për të mbërritur në qendër të qytetit të Vorës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të vendosin mjetet në parkim dhe të pushojnë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në një rrugë pa dalje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon korsinë që duhet të ndiqet për një drejtim të caktuar.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit, për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e kryqëzimeve të rregulluara me semafor dhe në afërsi të tyre.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm, me ngjyrë të verdhë ne kroskot, kur ndizen fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi po qarkullon me mjet me shpejtësi 10-20 km/orë mbi kufirin maksimal të shpejtësisë se lejuar.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet kur lejedrejtimi është zëvendësuar me një lejedrejtimi të një shteti tjetër.

Lista e testeve