Pyetja 1/30

Testi 91

Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve me motor, përveç atyre të treguara në sinjal.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë sipas drejtimit të shigjetave.

Lista e testeve

Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë lejon që të qarkullosh mbi të gjatë gjithë kohës.

Lista e testeve

Sinjalistika si në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes në pjesët ngjitëse dhe zbritëse të kurrizit.

Lista e testeve

Në sinjalin si në figurë, feneri i tipit C tregon një pistë biçikletash.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh tipin e sistemit të drejtimit të tij.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të frenojmë energjikisht në çdo rast.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Mjeti G ka ndaluar në rregull para kryqëzimit.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi dhe është i ndezur semafori jeshil, duhet të shtojmë shpejtësinë dhe të futemi sa më shpejt në kryqëzimin, pa shikuar as majtas e as djathtas.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti D kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H duhet të presë që të kalojnë mjetet D e B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) bëhet vetëm me karrotrec.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit instruktorët e praktikës në autoshkolla, gjatë zhvillimit të mësimit praktik.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, kur karrexhata bllokohet, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë, veçanërisht kur aksidenti ka ndodhur në kthesë.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit përbën një shkelje të rëndë të Kodit Rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se qyteti i përshkruar në sinjal ndodhet pas 60 km .

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e shpejtësisë së këshilluar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron semafor të përkohshëm për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge, ku po kryhen punime mirëmbajtje rruge.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit mbi linjat e tramvajeve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve të largësisë, me ndërprerje në intervale të shkurtra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë A lejohet të drejtohen motorët me kosh.

Lista e testeve