Pyetja 1/30

Testi 90

Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e rënies së gurëve nga shkëmbinjtë në anën e djathtë të rrugës.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë duhet të ngadalësojmë shpejtësinë dhe të ndalojmë te dogana në kufi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon të kthehesh nga e majta në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjet në stacionet e metrosë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit duhet të kujdesemi që të përdorim goma në gjendje të mirë teknike.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të frenohet energjikisht.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti A ka ndaluar në rregull, sepse është larg kryqëzimit.

Lista e testeve

Për t’u kthyer djathtas duhet të pozicionoheni sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas figurës, mjeti S ka zgjedhur korsi të gabuar.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti R kalon para mjetit A.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në afërsi ose në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL” pa barriera ( të papajisura me semafor ).

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Tërheqja e një mjeti në avari (me defekt) mund të bëhet me zinxhirë çeliku të fortë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materiale, mjeti duhet të zhvendoset sa më shpejt jashtë karrexhatës, kur ky veprim është i mundur.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një rrugë me karrexhata të ndara.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një port, që ofron shërbime për transport mjetesh.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon zvogëlimin nga 2 në 1 korsi lëvizje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, për shkak të pranisë së guralecëve.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një parkim me pagesë, pa kufizime në kohë por me tarifë orare.

Lista e testeve

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në autostradë, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Me lejedrejtimi të kategorisë B lejohet të drejtohen autokarrot me masë maksimale të autorizuar 3.7 tonë.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur drejton një mjet, për të cilin kërkohet lejedrejtimi e ndryshme nga lejedrejtimi që zotëron.

Lista e testeve