Pyetja 1/30

Testi 89

Sinjali i shoqëruar me panelin plotësues, si në figurë, paralajmëron rrugë të rrëshqitshme, për arsye të prezencës së akullit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, ndalon pushimin e mjeteve të tjera, që nuk përfshihen në të.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të kthehesh djathtas në kryqëzim.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një rrugë me dy sense lëvizje, me nga tre korsi për çdo sens.

Lista e testeve

Rruga e paraqitur në figurë paraqet një rrugë interurbane kryesore.

Lista e testeve

Në rast se drita e verdhë e semaforit pulson (fiket e ndizet), tregon se duhet të kemi kujdes dhe të ulim shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në rrugët e asfaltuara dhe të porsa lagura nga shiu.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit duhet të përdorni mundësisht bori të fortë, për të parandaluar aksidentet rrugore .

Lista e testeve

Për të shmangur rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes.

Lista e testeve

Kur futemi në rrjedhën e trafikut të një rruge me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C ka bërë zgjedhje të gabuar të korsisë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C vazhdon lëvizjen duke u siguruar që mjeti M ka ndaluar për ti dhënë përparësi.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që parakalohet, në rrugë me një korsi për çdo sens, duhet të spostojë mjetin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm natën.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) është i nevojshëm vetëm në rrugët jashtë qytetit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos lëvizen trupat e huaj të mundshëm të pranishëm në të.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të reflekseve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një zonë të përshtatur për park publik.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një qendër mjekësore për dhënien e ndihmës së parë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon përdoruesve të rrugës se në afërsi gjendet një kthesë e fortë majtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se duhet t'u jepet përparësi mjeteve të pastrimit publik.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në vazhdimësi të kryqëzimeve në nivel.

Lista e testeve

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

Lista e testeve

Dritat e pozicionit janë të ndezura në rastet kur janë në funksionim fenerët e largësisë, fenerët joverbues apo dritat kundër mjegullës.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo tre vjet për moshën mbi 50 deri 60 vjeç.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve