Pyetja 1/30

Testi 88

Në prani të sinjalit në figurë duhet zvogëluar shpejtësia e lëvizjes së mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon praninë e makinave të pastrimit të borës, që punojnë në rrugë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të qarkullosh me shpejtësi 20 km/orë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se në kthesë ka një degëzim ku është e lejuar hyrja e mjeteve.

Lista e testeve

Vijat drejtuese, në kryqëzimin si në figurë, orientojnë drejtuesit e mjeteve për rastet e kthimit majtas.

Lista e testeve

Semafori në figurë me fenerin jeshil të ndezur detyron drejtuesit e mjeteve t’u japin përparësi këmbësorëve, të cilët po kalojnë karrexhatën.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë duke pasur parasysh edhe ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet në pjesë rruge, ku fushëpamja është e kufizuar për shkak të mjegullës ose shiut të dendur.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë ndërmjet mjeteve varet nga gjendja e rrugës (nga pjerrësia e rrugës, kushtet e trafikut, kushtet atmosferike, etj.).

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme që të ruajmë hapësirën e duhur me mjetet që këmbehemi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se mjeti, i pozicionuar si në figurë, është në një karrexhatë me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Mjetet që përshkojnë një kthesë në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti T duhet të presë kalimin e mjetit O.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar.

Lista e testeve

Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh se mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin.

Lista e testeve

Në autostrada ndalohet kthimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Ciklomotorët, motomjetet dhe automjetet duhet të jenë të pajisur me sistemin zhurmëmbytës dhe të shkarkimit, në qoftë se kanë motor me djegie të brendshme.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë për të mbrojtur një të plagosur, që nuk mund të lëvizet nga rruga.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit e bën më të sigurt drejtimin, sepse largon lodhjen.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se dalja për Lushnje është pas distancës 500 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të tregojë praninë e një mbikalimi për ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë gjendet në të dy anët e tuneleve me një sens lëvizje për qarkullim.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë tregon korsinë e rezervuar për mjetet “TAKSI”.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Kur dalim nga parkimi i autorizuar duhet t’u japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë me dritë të kuqe ndezur tregon se janë ndezur fenerët e largësisë.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në tunele, është i ndaluar.

Lista e testeve

Nëse drejtuesi lëviz me automjetin, që i ka përfunduar vlefshmëria e kontrollit teknik, atëherë bëhet rivlerësimi i lejedrejtimit të tij.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur qarkullon në korsinë e sensit të kundërt të lëvizjes në kthesë.

Lista e testeve