Pyetja 1/30

Testi 87

Sinjali në figurë paralajmëron të jemi të kujdesshëm me shpejtësinë e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e automjeteve që përdorin si karburant djegës gazin e lëngët.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të vazhdosh lëvizjen, pa e ulur shpejtësinë.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një karrexhatë me dy korsi.

Lista e testeve

Sinjalistika e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me një sens.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron të ndalosh në një postbllok të policisë.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada për autoveturat është 110 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar kur rruga ka të drejtë përparësie.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të kalohen me kujdes, sidomos zonat e rrugës ku nuk bie dielli.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B duhet të kthehet vetëm djathtas.

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të lajmërojmë për kryerjen e manovrës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M duhet të kalojë para mjetit T.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti M kalon i pari kryqëzimin për arsye se ai është motor.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që lëviz prapa nesh ka filluar manovrën e parakalimit.

Lista e testeve

Para se të fillojë parakalimin, drejtuesi i mjetit duhet t’i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë.

Lista e testeve

Jastëku i ajrit (airbag) mund të jetë i rrezikshëm, nëse nuk vihet rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyrën e thyer për të vlerësuar dëmtimet.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij zgjatje të kohës së reagimit gjatë përdorimit të mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtimin për te vendndodhja e policisë së qarkullimit rrugor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se djathtas është një degëzim pa dalje.

Lista e testeve

Tabela në figurë përdoret nga punonjësit që rregullojnë trafikun, për shkak të punimeve që bëhen në rrugë.

Lista e testeve

Paneli plotësues A në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “ndalim pushimi”, tregon fillimin e ndalim pushimit.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve të rrugëve interurbane.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ingranohet marshi i lëvizjes prapa.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar edhe kur mjeti është në parkim.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur kalon, mbi 20km/orë, kufirin maksimal të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve