Pyetja 1/30

Testi 86

Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim dhe detyron kthimin djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë mund të mos respektohet, në rast se po transportojmë të aksidentuar ose të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për mjetet e transportit publik.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, korsia C lejon vetëm kthimin nga e djathta.

Lista e testeve

Semafori në figurë, me trekëndëshin e verdhë të ndezur, paralajmëron punimet në vazhdim mbi korsi.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në autostrada, për motorët me cilindratë më të madhe ose të barabartë me 150 cm³, është 110 km/orë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit ndalohet të kapërcejë kalimin në nivel kur gjysmëbarrierat janë duke u hapur.

Lista e testeve

Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, duhet të ndizni fenerët kundër mjegullës vetëm natën.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti B lejohet të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H kalon i pari.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet L e D kalojnë të parët pasi lëvizin drejtë.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi i një automjeti në prani të një vije gjatësore të ndërprerë.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit rritet, nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë.

Lista e testeve

Nëse nga rënia aksidentale e ngarkesës është shkaktuar bllokimi i karrexhatës, drejtuesi i mjetit duhet të zhvendosë ngarkesën e rënë dhe të lirojë sa më shpejt karrexhatën.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar.

Lista e testeve

Në rast se nga një aksident rrugor ka të plagosur, drejtuesi i mjetit duhet të njoftojë shërbimet e Policisë Rrugore për të vëzhguar rrethanat e ngjarjes.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Gjirokastër, duhet të kthehemi djathtas në kryqëzimin e parë.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet qarkullimi i autotrenave.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është kufizues që tregon kthesë të fortë majtas.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës ku krijohen pluhura dhe tymra.

Lista e testeve

Para se të nisim lëvizjen me mjet duhet që të vendosen rripat e sigurimit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vendparkim, që gjendet në drejtimin e shigjetës.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën që ndez fenerët e pasmë kundër mjegullës.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence.

Lista e testeve

Anulimi i lejedrejtimit bëhet nëse qarkullon me një mjet, të cilit i ka mbaruar afati i kontrollit teknik.

Lista e testeve

Aparatet radiotelefonike lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nga forcat e armatosura, kur janë në shërbim.

Lista e testeve