Pyetja 1/30

Testi 85

Sinjali në figurë paralajmëron një ngjitje ( të përpjetë ) të vështirë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një korsi shpejtimi nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Rënia e zgjatur e bilbilit nga punonjësi i shërbimit të policisë rrugore detyron vetëm mjetet e rënda të ndalojnë lëvizjen.

Lista e testeve

Drejtuesi duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, duke pasur parasysh gjendjen teknike te mjetit.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të përdorim vetëm sinjalet treguese të drejtimit.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetit që ka zënë korsinë e djathtë i lejohet të levizë drejt ose të kthehet djathtas.

Lista e testeve

Kur futemi në një rrethrrotullim është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë duhet zbatuar rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C vazhdon lëvizjen duke u siguruar që mjeti M ka ndaluar për ti dhënë përparësi.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet ndalimi i mjetit në anë të trafikndarësit, kur drejtuesi mendon se mjeti ka defekt.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materiale, duhet të mbulohet mjeti me një mbulesë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të gjetur një vend pushimi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Kakavijë, duhet të ktheheni majtas në kryqëzimin e dytë.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një impiant për peshimin e autokampeve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë sinjalizon një kthesë të rrezikshme.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “NDALIM QARKULLIMI”, ndalon qarkullimin e gjysmërimorkiatorëve.

Lista e testeve

Para nisjes me mjet, drejtuesi i mjetit duhet të sistemojë objektet e mundshme brenda mjetit, për të shmangur zhvendosjen e tyre gjatë lëvizjes.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i automjeteve dhe motorëve me pozicionim të ndryshëm, nga ai që udhëzojnë vijëzimet për parkimin e mjeteve.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rezistencat termike të xhamit të pasmë janë në punë.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur në rrugë verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve.

Lista e testeve

Lejedrejtimi, e vlefshme për kategorinë përkatëse të mjetit, është dokument i domosdoshëm për qarkullim me mjet.

Lista e testeve

Dokumenti i zhdoganimit të mjetit është dokument që duhet mbajtur në mjet.

Lista e testeve