Pyetja 1/30

Testi 84

Sinjali në figurë paralajmëron se, për të shmangur rrezikun, duhet t’i biem borive fort.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon fundin e “Ndalim parakalimi” të motomjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve për të dhënë përparësi nga e majta dhe nga e djathta, pas një distance 320 metër.

Lista e testeve

Shkrimi "TAXI", me ngjyrë të bardhë mbi asfaltin e karrexhatës, tregon një zonë të rezervuar për parkimin e mjeteve "taksi".

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një semafor normal për mjete.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane dytësore në Republikën e Shqipërisë është 80 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur dukshmëria e rrugës është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet parakalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të bësh lëvizje zigzag dhe të ndryshosh në mënyrë të papritur korsinë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti P kalon i pari kryqëzimin.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje, kur fushëpamja është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Distanca e parakalimit është e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3.5 tonë.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi, gjatë shërbimit në qendra të banuara.

Lista e testeve

Në rast aksidenti, sinjalizimi i rrezikut për mjetet që vijnë bëhet edhe me sinjale me duar nëse mjetet nuk e kanë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge që ka mbikalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon kufirin e një shteti, që bën pjesë në Bashkimin Evropian.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron pjesë rruge, ku po bëhen punime.

Lista e testeve

Panelet në figurë tregojnë gjatësinë e pjesës së rrugës së rrezikshme.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në vendkalimet e këmbësorëve.

Lista e testeve

Gjatë pushimit, dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast.

Lista e testeve

Simboli në figurë vendoset mbi çelësin e komandimit të fenerëve verbues.

Lista e testeve

Kur nivelit i lëngut të frenave në sistem bie nën nivelin e lejuar, ndizet llamba që bën të dukshëm në kroskot simbolin e paraqitur në figurë.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 5 vjet, për personat me moshë mbi 50 deri në 70 vjeç.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur qarkullon me mjet që i ka skaduar afati i kontrollit teknik.

Lista e testeve