Pyetja 1/30

Testi 83

Në prani të sinjalit në figurë, në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje, duhet të ulni shpejtësinë dhe të spostoheni në anën e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimi për mjete me gjatësi mbi 10 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qëndrimin në vazhdimësi të kryqëzimit.

Lista e testeve

Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, e ndan karrexhatën në dy korsi lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika horizontale, si në figurë, lejon pushimin e mjeteve në korsinë (A) të emergjencës.

Lista e testeve

Fenerët e tipit C, të paraqitur në figurë, kur pulsojnë tregojnë se mjeti që kthehet djathtas duhet tu japë përparësi biçikletave.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore, për motorët me dy rrota me cilindratë jo më të vogël se 150 cm³, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar natën, kur dukshmëria e rrugës është e pamjaftueshme.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të kalojmë shpejt mbi pellgjet që të mos bllokohemi apo rrëshqasim në rrugë.

Lista e testeve

Për të evituar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë mund të lëvizë drejt ose të kthehet majtas.

Lista e testeve

Para se të fillojmë kryerjen e manovrës për kthim djathtas duhet të ndezim sinjalin e djathtë të drejtimit.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: T, P, M.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti E kalon i fundit.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kthese, kur karrexhata është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në një autoveturë nuk mund të jetë më i madh se 9 vetë, duke përfshirë dhe drejtuesin e saj.

Lista e testeve

Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për pasagjerët e motorëve me kosh.

Lista e testeve

Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një dëmtim në kafazin e kraharorit, duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella.

Lista e testeve

Ai që përdor rregullisht lëndë narkotike të lehta mund të drejtojë mjete.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrat e banuara që janë në distancën 500 metra mbas sinjalit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se djathtas është një degëzim pa dalje.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron një karrexhatë të bllokuar për punime rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit “PARKIM”, tregon një zonë për parkimin e gjysmërimorkiove.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të bëjë ndalesa të ndërmjetme në udhëtimet e gjata.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit, në çdo rast, në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të sinjaleve.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, kur lëvizin në rreshta paralele jashtë qendrave të banuara.

Lista e testeve

Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur kalon, mbi 20km/orë, kufirin maksimal të shpejtësisë së lejuar.

Lista e testeve

Drejtuesi i automjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë, lejen e drejtimit të mjetit.

Lista e testeve