Pyetja 1/30

Testi 82

Sinjali në figurë paralajmëron një mbikalim.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar djathtas për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon parakalimin e mjeteve.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin, përveç pjesës ngjitëse dhe zbritëse.

Lista e testeve

Fenerët semaforik, të paraqitur në figurë, ndalojnë të përshkohet korsia që ndodhet poshtë dritës së kuqe të ndezur në formë “X”.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në vende që frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të ngadalësohet kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin.

Lista e testeve

Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme, gjatë frenimit, mjafton që mjeti të ketë goma të pakonsumuara.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet distanca e sigurisë.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, të dy mjetet kanë të drejtë të ndërrojnë korsi.

Lista e testeve

Për t’u kthyer nga e majta, në kryqëzimet që rregullohen me rrethrrotullim të detyruar, duhet ta lemë qendrën e kryqëzimit në të majtën tonë.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti R.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti H duhet të presë që të kalojnë mjetet D e B.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në kthesat e karrexhatave me dy korsi për çdo sens lëvizje.

Lista e testeve

Parakalimi, si rregull, bëhet nga e djathta.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi i motorëve me cilindratë më të vogël se 150 cm³ në autostrada.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat me gjatësi trupore më të vogël se 135 cm, të vërtetuar me dokument njohje.

Lista e testeve

Nëse i dëmtuari në një aksident rrugor është pa ndjenja dhe nuk merr frymë, duhet t’i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme.

Lista e testeve

Ndalohet në çdo rast drejtimi i mjetit kur kurohemi me barna mjekësore me veprim qetësues.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se rruga interurbane është me dy korsi.

Lista e testeve

Sinjali në figurë fton drejtuesit e mjeteve të shmangin zhurmat në afërsi të një qendre të ndihmës mjekësore.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon qendrën e një zone të banuar.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon rrugë malore me rrezikshmëri të lartë.

Lista e testeve

Drejtuesi, kur nis mjetin nga vendi, duhet të sigurohet që rruga është e lirë, duke e kontrolluar edhe me pasqyrat e mjetit.

Lista e testeve

Kur dalim nga parkimi i autorizuar duhet t’u japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion.

Lista e testeve

Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën për të qenë e dallueshme.

Lista e testeve

Lejedrejtimi e kategorive A1, A2, A, B1, B dhe BE është e vlefshme për 3 vjet, kur u jepet personave që kanë plotësuar moshën 65 vjeç.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga organi që e lëshon atë.

Lista e testeve