Pyetja 1/30

Testi 81

Panelet distancometrike në figurë gjenden para një kalimi në nivel ose para një ure të lëvizshme.

Lista e testeve

Pas sinjalit në figurë lejohet parakalimi i automjeteve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon të ndryshojmë sensin e lëvizjes.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë lejon qëndrimin, përveç pjesës ngjitëse dhe zbritëse.

Lista e testeve

Semafori në figurë rregullon hyrjen në stacionet autostradale.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë mjetin kur barrierat ose gjysmëbarrierat janë të hapura.

Lista e testeve

Largësia e sigurisë duhet të respektohet për të evituar përplasjen me mjetin që kemi përpara në rast frenimi të papritur.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Në figurë tregohet një kryqëzim ku zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta.

Lista e testeve

Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori).

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, radha e kalimit të mjeteve është: A, C, L.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti G kalon i fundit duke u dhënë përparësi mjeteve B, D, N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi në vazhdimësi të një kthese, kur karrexhata është me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit mund të përdorim borinë, nëse lejohet, për të njoftuar drejtuesin e mjetit që kemi përpara.

Lista e testeve

Numri i personave të transportueshëm në autoveturë është maksimumi 5 veta.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit ushtarakët e forcave të armatosura.

Lista e testeve

Në rast se pas një aksidenti mbeten në karrexhatë pjesë të mjeteve të aksidentuar, që pengojnë qarkullimin, atëherë duhet të sinjalizohen për rrezikun mjetet që po i afrohen këtij segmenti .

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit, i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacion.

Lista e testeve

Sinjali në figurë na tregon se për të shkuar tek stacioni i trenit duhet të kthehemi djathtas.

Lista e testeve

Sinjali në figurë u tregon drejtueseve të mjeteve, që qarkullojnë në rrugë interurbane, se në afërsi ndodhet një restorant.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se era mund të fryjë shumë e fortë nga veriu.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron të kihet kujdes nga makinat e pastrimit të borës në rrugë.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon një vend parkimi, me orare të përcaktuara dhe pagesë fikse.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi butonin që aktivizon sinjalin zanor të mjetit (boria).

Lista e testeve

Lejohet përdorimi i pajisjeve të sinjalizimit zanor (boritë) në qendrat e banuara, kur transportohen të plagosur ose të sëmurë rëndë.

Lista e testeve

Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit.

Lista e testeve

Çdo lejedrejtimi e lëshuar për herë të parë ka një total prej 30 pikësh në datën e lëshimit të saj.

Lista e testeve