Pyetja 1/30

Testi 80

Në prani të sinjalit në figurë duhet të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, për ta kaluar sa më shpejt këtë segment rruge.

Lista e testeve

Në prani të sinjalit në figurë lejohet përdorimi i borive, por vetëm në raste rreziku të papritur.

Lista e testeve

Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi mbi 30 km/orë, por brenda kufijve maksimale të shpejtësisë që lejohet në atë rrugë.

Lista e testeve

Shiritat e pjerrët bardh e zi, të vendosur në sipërfaqe vertikale( si në figurë), tregojnë pengesë pranë karrexhatës.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës të paraqitur në figurë, është i ndaluar ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Kur pulsojnë dritat e kuqe të sinjalit në figurë, të vendosur para një ure të lëvizshme, duhet të ndaloni lëvizjen para sinjalit.

Lista e testeve

Shpejtësia maksimale e lejuar në rrugët interurbane kryesore në Republikën e Shqipërisë është 100 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar në orët e ditës.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, para nisjes duhet sigurohemi që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë normalisht.

Lista e testeve

Gomat shumë të konsumuara shkaktojnë humbjen e kontaktit të tyre me asfaltin e lagur edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogël.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet parakalimi i mjeteve.

Lista e testeve

Kur i afrohemi një kryqëzimi, duhet të vendosemi në një rresht mbas mjeteve të tjera edhe kur drejtojmë një mjet me dy rrota.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C i jep përparësi mjetit N.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjetet kalojnë sipas radhës: E, C, L.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre.

Lista e testeve

Parakalimi në rrugë urbane bëhet duke kaluar shpejtësinë prej 50 km/orë.

Lista e testeve

Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut sinjalizon një ngarkesë të gjatë që del jashtë mjetit në pjesën e pasme të tij.

Lista e testeve

Sistemet mbrojtëse për fëmijët prodhohen sipas karakteristikave të peshës dhe gjatësisë të fëmijëve.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie, duhet të dezinfektohen djegiet me alkool.

Lista e testeve

Përdorimi i substancave narkotike nga drejtuesit e mjeteve ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se distanca nga fillimi i rrugës është 24 kilometra e 800 metra.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon që është e mundur të furnizohesh edhe me benzinë pa plumb.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon korsitë e karrexhatës që mund të përdoren për shkak të punimeve rrugore.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron fillimin e një trafikndarësi.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit për të hipur e zbritur pasagjerët, në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në zonat e shërbimit të autostradave.

Lista e testeve

Kur llamba spiune e simbolit në figurë është e ndezur, tregon që mjeti është me rezervën e karburantit.

Lista e testeve

Përdorimi i fenerëve joverbues (dritat e shkurtra), gjatë qarkullimit në rrugë interurbane, është i detyrueshëm edhe ditën.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur mbajtësi i saj nuk është paraqitur në zyrat përkatëse për të bërë ndryshimin e vendbanimit.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit që ka në lejen e drejtimit më pak se 20 pikë dhe për një periudhë njëvjeçare nuk kryen shkelje për të cilat parashikohet zbritje pikësh, i shtohen 2 pikë në lejen e drejtimit.

Lista e testeve