Pyetja 1/30

Testi 79

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të ndalojnë për të marrë biletën ose për të paguar taksen e autostradës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë, i vendosur në prani të një kantieri rrugor, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Vijat drejtuese, në kryqëzimin si në figurë, orientojnë drejtuesit e mjeteve për rastet e kthimit majtas.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon mjetet prapa tij që të futen në kryqëzim.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke pasur parasysh kushtet atmosferike.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet të jetë në varësi me fuqinë e motorit të mjetit që drejtojmë.

Lista e testeve

Kur qarkullojmë në kohë me shi duhet të shmangen frenimet e papritura e të pakontrolluara.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet që në ngjitjet e gjata me pjerrësi të forta, të frenohet shpesh dhe të rritet shpejtësia.

Lista e testeve

Mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi.

Lista e testeve

Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi paraprakisht nëse korsia ku do të futemi, është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A është i detyruar të lëvizë vetëm drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë kalimin e mjeteve C dhe R.

Lista e testeve

Lejohet parakalimi në afërsi të një kryqëzimi, kur mjeti që parakalohet është një motor me kosh.

Lista e testeve

Për të kryer manovrën e parakalimit duhet të sigurohemi që kemi fushëpamje të mjaftueshme për ta kryer atë pa rrezik.

Lista e testeve

Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell një përmirësim të punës së mjetit.

Lista e testeve

Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag).

Lista e testeve

Dhënia e ndihmës për një të aksidentuar në rrugë është detyrim i Kodit Penal, i cili dënon mosdhënien e ndihmës.

Lista e testeve

Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për të arritur në Kukës.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon stacion treni, ku lejohet hyrja e mjeteve që transportohen me tren.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi në një rrugë pa dalje.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon korsinë që duhet të ndiqet për një drejtim të caktuar.

Lista e testeve

Ndalohet qëndrimi i mjetit në krahun e djathtë të karrexhatës.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjeteve në rresht të dytë në rastin kur mjetet janë me dy rrota.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur rezistencat termike të xhamit të pasmë janë në punë.

Lista e testeve

Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) ndalohen të përdoren në rrugët interurbane kryesore.

Lista e testeve

Kontrata e blerjes së mjetit është dokument që duhet mbajtur detyrimisht në mjet.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/orë.

Lista e testeve