Pyetja 1/30

Testi 78

Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të deformuar.

Lista e testeve

Sinjali në figurë gjendet në pjesë rruge ku kryhen pastrime.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se jemi të detyruar të kalojmë nga e majta e një ishulli trafiku.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një zonë ku është i lejuar qëndrimi i mjeteve.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë ndalohet parakalimi i mjeteve përpara vendkalimit të këmbësorëve.

Lista e testeve

Sinjali semaforik në figurë tregon ndalimin e kalimit të biçikletave.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të rregullojë shpejtësinë, duke pasur parasysh vetëm sigurinë e ngarkesës që po transporton.

Lista e testeve

Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë edhe kur janë duke u mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit.

Lista e testeve

Kur lëvizet në rrugë të mbuluara me dëborë, duhet të shmangen manovrat e forta me mjetin.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, ndalohet që mjeti të kryejë manovrën e parakalimit duke i kapërcyer vijat.

Lista e testeve

Për t’u kthyer majtas në kryqëzim, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t’i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet t`i jap përparësi mjetit N.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon pas mjeteve A dhe N.

Lista e testeve

Ndalohet parakalimi natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm.

Lista e testeve

Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit zvogëlohet, kur mjeti që bën parakalimin është i gjatë.

Lista e testeve

Në autostrada lejohet të lëvizet në sens të kundërt të qarkullimit vetëm për një pjesë të vogël rruge.

Lista e testeve

Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit kandidatët për drejtues mjeti gjatë stërvitjes praktike me mjet.

Lista e testeve

Kur një i dëmtuar nga aksidenti rrugor ka djegie që përfshijnë trupin, plagët duhet të mbulohen me material të mundshëm steril (të pastër).

Lista e testeve

Mund te drejtojë mjetin gjithmonë, pa problem, një drejtues mjeti që kurohet me barna mjekësore qetësuese.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon rrugë komune me nr. 19.

Lista e testeve

Sinjali në figurë paralajmëron ndalim për t’u kthyer nga e djathta.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon përkohësisht mjetet, me peshë mbi 7 tonë, të vazhdojnë lëvizjen drejt.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë tregon se, në rast shiu, pjesa e rrugës mund të mbulohet me ujë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të niset për udhëtim në kushte të mira fizike.

Lista e testeve

Ndalohet pushimi i mjetit në korsitë e përzgjedhjes.

Lista e testeve

Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën që ndez fenerët e pasmë kundër mjegullës.

Lista e testeve

Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut, gjatë kohës që ndalojnë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut.

Lista e testeve

Lejedrejtimi tërhiqet gjatë qarkullimit, kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë.

Lista e testeve

Drejtuesi i mjetit duhet të përdorë syze optike ose aparate të tjera gjatë drejtimit të mjetit, kur përdorimi i tyre është kushtëzuar nga raporti mjekësor, gjatë lëshimit ose rinovimit të lejedrejtimit.

Lista e testeve