Pyetja 1/30

Testi 77

Sinjali në figurë tregon hyrje në një tunel.

Lista e testeve

Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota.

Lista e testeve

Sinjali në figurë është një sinjal ndalimi.

Lista e testeve

Sinjalistika në figurë tregon një vendkalim këmbësoresh.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë lejohet ndryshimi i sensit të lëvizjes.

Lista e testeve

Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, lejon kthimin majtas të mjeteve që janë përballë tij.

Lista e testeve

Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë në një rrugë interurbane kryesore për autokarrot, është 90 km/orë.

Lista e testeve

Shpejtësia e lëvizjes së mjetit duhet ngadalësuar, kur fushëpamja është e kufizuar.

Lista e testeve

Në rast moti të keq, përpara nisjes duhet të rritet presioni i gomave të rrotave aktive.

Lista e testeve

Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të qarkullohet me kujdes maksimal.

Lista e testeve

Sipas sinjalistikës në figurë, mjeti H është i detyruar të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Lista e testeve

Kur dalim nga garazhi apo vendpushimi i mjetit dhe duam të hyjmë në rrjedhën e trafikut dhe karrexhata është me dy sense, është e detyrueshme të japim përparësi nga e majta dhe nga e djathta.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt.

Lista e testeve

Në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti A duhet të presë kalimin e mjetit H.

Lista e testeve

Ndalohet të parakalohet një mjet që ka ndaluar për t’i dhënë përparësi një mjeti tjetër.

Lista e testeve

Shkak për rrezik gjatë manovrës së parakalimit është prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje.

Lista e testeve

Ndalohet qarkullimi në autostrada i mjeteve me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen.

Lista e testeve

Kaska mbrojtëse është e detyrueshme të përdoret nga drejtuesi i motorit dhe pasagjeri.

Lista e testeve

Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të shtrihet me gjymtyrët e poshtme të ngritura nga trupi.

Lista e testeve

Përdorimi i barnave qetësuese nga drejtuesi i mjetit mund t'i shkaktojë atij ulje të reflekseve.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon se ndodhemi apo do të futemi në rrugën shtetërore Nr. 2.

Lista e testeve

Sinjali në figurë tregon ngushtim të karrexhatës, për shkak të punimeve në rrugë.

Lista e testeve

Kufizuesi në figurë tregon afrimin e një kryqëzimi në formë “T“-je.

Lista e testeve

Paneli plotësues në figurë paralajmëron se në atë pjesë rruge mungojnë sinjalet vertikale.

Lista e testeve

Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi nëpërmjet pasqyrave, për të shmangur rreziqet e mundshme.

Lista e testeve

Gjatë pushimit në vendet e lejuara për parkim, mjeti duhet të vendoset sipas sinjalizimit horizontal të përcaktuar.

Lista e testeve

Simboli në figurë bëhet i dukshëm në kroskot kur nuk është vënë rripi i sigurimit.

Lista e testeve

Përdorimi i sinjaleve treguese të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në një karrexhatë nëpërmjet korsisë së shpejtimit.

Lista e testeve

Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo dy vjet mbi moshën 70 vjeç.

Lista e testeve

Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur qarkullon në korsinë e sensit të kundërt të lëvizjes në kthesë.

Lista e testeve